Strona oficjalna

Plan Ogólny

Do 29 marca można zgłaszać uwagi do Planu Ogólnego gminy Swarzędz

Zgodnie z obwieszczeniem WAU.671.2.2023-1 mieszkańcy mogą zgłaszać swoje wnioski/uwagi do Planu Ogólnego gminy Swarzędz najpóźniej do dnia 29 marca 2024 roku – na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego lub ustnie do protokołu, na adres: umig@swarzedz.pl lub Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020
Swarzędz lub w budynku przy ul. św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz.

W Bogucinie planem nie są jeszcze objęte m.in. tereny/działki przy ul. Sosnowej od Grzybowej aż do przesmyku prowadzącego do ul. Wrzosowej/Jodłowej. Warto też wyrazić swoje stanowisko w sprawie opracowywanego terenu lotniska.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby
oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie czy wnioskodawca jest
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, dodatkowo może
zawierać dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wzory formularzy: https://bip.swarzedz.pl/index.php?id=450

fot. e-mapa.pl

Jacek Bura