Strona oficjalna

Usuń azbest, gmina zapłaci

azbest1_1

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2015 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegająca na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w programie uprawnieni są: właściciele i użytkownicy wieczyści nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia ogrodowe.

Dofinansowanie w ramach Programu pokryje 100% kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

azbest2_1
Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania wniosków wyznaczono na 15 września 2015r.

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

– dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).

– zgodę ewentualnych współwłaścicieli

azbest3_1
W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.Wnioski są dostępne na stronie www.swarzedz.pl w zakładce ochrona środowiska oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *